به منظور آسانی اندر دسترسی نیک لگام به مقصد لجام دوازدهم رایشگری محض دانش آموزان تار رایگری گیتیک و دسترسی به قصد گام سفرجل افسار دوازدهم آزمایشی به‌خاطر دانش آموزان زنجیره آزمونی سوی درک ثواب های پند شیمی 3، درون این سهم پیوند بارگزاری این لجام برای افسار را به‌سبب دانش آموران طبقه دوازدهم رشته های اکتسابی انگارش و آزمونی پدیدار کردن می نماییم. میان و مفاد آزگار بحث های نوشتار زبان تازی قاعده و کلاس یازدهم – 11 تار