انتقال بهتر جریان هوا و کمک به گردش هوا English Equivalent: She’s in deep water. He’s got in over his head سبدهای بزگ ستون ها جا لیوانی “مسجد نساخته گدا درش ایستاده.” قفسه شلف و سرلاین فروشگاهی از این نردبان برای مشاغل دیگر نیز می توان استفاده کرد.مثلا نقاش های ساختمان برای رنگ آمیزی سقف می توانند از آن بهره ببرند و مغازه دارها نیز برای برداشتن اجناس خود از قفسه می توانند از نردبان کمک بگیرند. این انتخاب باعث