جالب است که با دانستن این مورد که در تاریخ ایران امروز چندمه و چه مناسبتیه، میتوانید حال و هوای یک روز را در شهرها و حوزههای تخصصی مختلف حدس بزنید. شاید برای برخی افراد عجیب باشد که عده ای بر حسب تغییر موقعیت مکانی شان ، هنگامی که به کشور دیگری سفر میکنند، از شما میپرسند که امروز چندمه به تاریخ میلادی ؟ و از هفته ۱۶ به بعد این حرکت شروع میشود و این برای مادرانی که سابقه