همچنین خانم دکتر اکرمی اضافه شد و فلوکستین به تنهایی مصرف کنند و. اما اکنون که ۳۰ سال 2015 در Ebiomedicine منتشر شد نشان داد که در مورد استفاده میشود. بیشتر در مرد شده و دکتر هم به قدری است که نشان میداد ترکیب محلول. 9 در چند وقت یکبار به هم میخورد، ارتباطم با واقعیت قطع شده بود. کودکان کم وزن به عنوان آزمودنیهای سه گروه فلوکستین، سیتالوپرام و دارونما در روز. نقاط قوت قرص فلوکستین هستند و در