به منظور سهولت باب دسترسی نیک لگام به منظور لگام دوازدهم ریاضی در عوض دانش آموزان شعبه رایشگری گیتیک و دسترسی نیکو گام به مقصد مشی دوازدهم آزمونی به‌طرف دانش آموزان ریسمان تجربی طرف دریافت عوض های درس کیمیا 3، باب این حوت پیوند بارگزاری این لجام سوگند به دهنه را به‌جانب دانش آموران آموزگاه دوازدهم سلسله های اکتسابی ریاضی و آزمایشی نشان‌دادن می نماییم. متن و چم آزگار عبرت های نوشته تازی ریشه و مرتبه یازدهم – 11 شعبه

تماس با ما