صفر تا صد تغییر قیمت خانه‌های تهران در دو ماه اول زمستان

[ad_1]

فرارو– متد مسکن در منطقه ۱۳ تهران به‌طور متوسط ​​طی یک ماه نیم‌میلیون تومان گران شد. نیم‌میلیون تومانی که این نقطه را به رکورددار افزایش قیمت مسکن در کل پایتخت تبدیل کرد. بهمنماه متوسط ​​مسکن در این نقطه شرقی شهر بابت هر مترمربع بهطور 31 میلیون و 100 هزار تومان پرداخت شد که این رقم دیماه حدود 29 میلیون و 600 هزار تومان بود.

قیمت مسکن در منطقه هفت و 16 بهترتیب حدود 400 و 350 هزار تومان افزایش پیدا کرد و این دو نقطه پشت سر منطقه 13 در رتبه دوم و رکوردداران افزایش قیمت مسکن قرار گرفتند. در طرف مقابل و در جنوبترین نقطه تهران یعنی منطقه 20 قیمت مسکن حدود 10 هزار تومان بیشتر شد، کمترین رشد را در مناطق 22 واحد بهثبت رساند و به عدد تقریبی 17 میلیون تومان رسید.

بهمن امسال برای همه مناطق تهران با رشد قیمت مسکن همراه نبود و مثلا در منطقه 15 و فروش رسمی بهطور میانگین خرید متری 390 هزار تومان کمتر از دیماه انجام شد. قیمت مسکن منطقه ۱۵ه جنوب شرق تهران قرار گرفته است

قیمت مسکن در کدام مناطق تهران افزایش پیدا کرد؟

مسکن در ۱۷ منطقه تهران طی یک ماه افزایش یافت. بیشترین رمد قیمت در منطقه شرقی ۱۳ مشاهده می‌شود که ارزش هر مترمربع در این نقطه دهر نیم‌میلیون است. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی از نرخ بهمن ماه در منطقه 13، به طور میانگین قیمت هر مترمربع حدود 30 میلیون و 100 هزار تومان بود که دیماه این رقم به 29 میلیون و 600 هزار تومان رسید.

مناطق پیروزی، نیروی هوایی و خیابان های شکوفه و مدنی از مهم ترین بخش های این نقاط شهر هستند و رتبه های دوم و سوم رکوردداران افزایش قیمت مسکن بین مناطق 22 گانه تهران بهترتیب به مناطق 22 و هفت اختصاص یافته است.

در منطقه 22 مسکن به طور متوسط ​​بابت هر مترمربع 32 میلیون و 370 هزار تومان پرداخت شد که این رقم در دیماه 31 میلیون و 950 هزار تومان بود و 410 هزار تومان داشت. از سوی دیگر، از سوی دیگر،

برای اولین بار، روز اول در مناطق بعدی که افزایش قیمت مسکن رخ داده است، این رقم بابت هر مترمربع به ۳۰۰ هزار تومان نمی‌رسد.

قیمت مسکن در محبوبترین نقطه تهران به متری 41 میلیون و 80 هزار تومان رسید، برای رشد 296 هزار تومانی داشت و از این حیث در رتبه پنجم افزایش قیمت مسکن بین مناطق 22 گانه قرار تهران گرفت. قیمت مطق طق

اولین روز سال در مقابل کمترین رشد قیمت در منطقه ۲۰ تهران اتفاق افتاده است. محل ارزش مسکن مشخص متری ۱۰ هزار تومان و از ۱۶ میلیون و ۹۷۸ هزار تومان به ۱۶۱۶ پرداخت می شود کاهش قیمت بعد از منطقه ۲۰ که جنوبی‌ترین نقطه تهران است، در مناطق ۱۸ و یک دیده می‌شود.

در منطقه ۱۸ تهران قیمت مسکن حدود ۳۰ هزار تومان و در منطقه یک – گران‌ترین نقطه پایتخت نزدیک به ۴۰ هزار تومان مرکز در منطقه ۱۸ بهمن‌ماه امسال

از سوی دیگر، از سوی دیگر. جزییات رشد قیمت مسکن در سایر مناطق تهران را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

رشد قیمت مسکن در ۱۷ منطقه تهران در بهمن

منطقه

متوسط ​​قیمت دی

قیمت متوسط ​​بهمن

میزان افزایش

منطقه ۱۳

۲۹ میلیون و ۶۲۲ هزار تومان

۳۰ میلیون و ۱۱۶ هزار تومان

۴۹۴ هزار تومان

منطقه ۲۲

۳۱ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان

۳۲ میلیون و ۳۶۹ هزار تومان

۴۱۰ هزار تومان

منطقه هفت

۳۰ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان

۳۰ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان

۳۵۱ هزار تومان

منطقه ۱۶

۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۱۹ میلیون و ۳۳ هزار تومان

۳۳۳ هزار تومان

منطقه پنج

۴۰ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان

۴۱ میلیون و ۷۹ هزار تومان

۲۹۶ هزار تومان

منطقه 10

۲۲ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان

۲۲ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان

۲۹۴ هزار تومان

منطقه سه

۶۳ میلیون و ۱۱ هزار تومان

۶۳ میلیون و ۲۹۷ هزار تومان

۲۸۶ هزار تومان

منطقه چهار

۳۵ میلیون و سه هزار تومان

۳۵ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان

۲۶۹ هزار تومان

منطقه 9

۲۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان

۲۳ میلیون و هزار تومان ۹۰۸

۲۴۸ هزار تومان

منطقه ۲۱

۲۴ میلیون و ۶۵۴ هزار تومان

۲۴ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان

۲۲۸ هزار تومان

منطقه هشتم

۲۹ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان

۲۹ میلیون و ۶۴۹ هزار تومان

۲۲۰ هزار تومان

منطقه ۱۱

۲۲ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان

۲۲ میلیون و ۹۵۷ هزار تومان

۲۱۸ هزار تومان

منطقه ۱۹

۱۹ میلیون و ۵۸ هزار تومان

۱۹ میلیون و ۲۳۱ هزار تومان

۱۷۳ هزار تومان

منطقه ۱۲

۲۰ میلیون و پنج هزار تومان

۲۰ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان

۱۱۴ هزار تومان

منطقه یک

۷۰ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان

۷۰ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان

۴۱ هزار تومان

منطقه ۱۸

۱۵ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان

۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار تومان

۲۷ هزار تومان

منطقه ۲۰

۱۶ میلیون و ۹۷۸ هزار تومان

۱۶ میلیون و ۹۸۸ هزار تومان

۱۰ هزار تومان

قیمت مسکن در کدام مناطق تهران کاهش پیدا کرد؟

قیمت مسکن بهمن امسال در پنج نقطه شهر ارزان شد. منطقه 15 با افت 385 هزار تومانی بابت هر مترمربع رکورددار کاهش قیمت مسکن در کل پایتخت است و مظنه خانه در این نقطه شهر از 18 میلیون و به 485 18 100 میلیون و هزار تومان رسید. منطقه ۱۵ واقع در جنوب شرق تهران است و محله های معروفی مثل خاوران و میدان خراسان را در خود جای داده است.

بهمنماه قیمت مسکن در منطقه 17 حدود 200 هزار تومان و در منطقه شش تقریباً 150 هزار تومان کاهش یافت تا رتبه های دوم و سوم هفرست کاهش قیمت مسکن در کل پایتخت به دو نقطه تعلق داشته باشد. در منطقه 17 قیمت مسکن با این افت 200 هزار تومان به حدود متری 17 میلیون و 650 هزار تومان و در منطقه شش با افزایش 150 هزار تومانی به 46 میلیون و 350 هزار تومان کاهش یافت.

کمترین کمت نیز در منطقه ۱۴ مشاهده می‌شود که با افت ۳۵ در منطقه دو شاهد افت قیمت 100 هزار تومان قیمت مسکن بودیم و بر اساس ارزش رسمی خانه در این نقطه شهر با افت 100 هزار تومانی به حدود متری 48 میلیون و 750 هزار تومان رسید.

کاهش قیمت مسکن در پنج منطقه تهران طی بهمن

منطقه

متوسط ​​قیمت دی

قیمت متوسط ​​بهمن

میزان کاهش

منطقه ۱۵

۱۸ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان

۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۳۸۵ هزار تومان

منطقه ۱۷

۱۷ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان

۱۷ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان

۲۰۱ هزار تومان

منطقه شش

۴۶ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان

۴۶ میلیون و ۳۵۴ هزار تومان

۱۴۲ هزار تومان

منطقه دو

۴۸ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان

۴۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

۱۰۷ هزار تومان

[ad_2]

Miriam Ware

الکل نینجا. متفکر شیطانی. محقق سفر. فرهنگ پاپ مادام العمر. علاقه مند به موسیقی.

تماس با ما