راز کوچ چین به بازار ایران

[ad_1]

چرا ایران برای چینی ها جذاب است؟ در مورد یک منطقه بزرگ

به گزارش دنیای اقتصاد، این گزارش بیان می کند، چین در حفظ امنیت انرژی خود بهعنوان یکی از اهداف کلان توسعه اقتصادی در افق 2049 به ایران که منابع عظیم انرژی و صاحب موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه است، نگاه ویژه دارد. .من که بازار مصرفی ایران از سوی شرکت های چینی منبع مناسبی برای کسب درآمد است. از آنجا که چین در استراتژی جدید خود با عنوان «چرخه دوگانه» در پی تغییر مسیر اقتصاد و کاهش وابستگی به مناطقی مانند آمریکایشمالی و اروپاست، ایران می تواند در این زمینه یک شریک مهم برای چین باشد.

برای اولین بار به مناسبت در این فضا برای استفاده از چین از بازارهای جهانی و فرصت های اقتصاد آزاد در گذشته مهیا نیست، جذبمحوری و جذب سرمایه خارجی برای همیشه نمی تواند پیشران اقتصاد چین باشد.

در همین راستا برنامه حزب کمونیست چین این است که بازار بزرگ و مصرف کننده داخلی را موتور محرک اقتصاد خو تا پیش از این، مزیت‌های چین در نیروی انسانی ارزان بود که به خلق ایده‌هایی مانند «کارخانه جهانی» منجر شد. با اینحال رنمه اللام کرده که برنامه هایشان را بر عهده دارند این هدف از منطقه تامین مالی، انرژی و غذا با تهدیدهای جدی روبه‌روست که ایران بهعنوان بازیگر مستقل در محیط بین الملل، همکاری با چین در رفع نگرانی امنیت انرژی را دارد. اولین روز سال

۲۵ دی ماه امسال، وزیر امورخارجه در سفر به پکن از اجرای قرارداد ۲۵ ساله چین و ایران سخن گفت. موضوعی که به نظر می‌رسد اخشی عملیات نقش‌آفرینی ایران در فضای جدید ترسیم‌شده از سوی چین است. سهمدهی به ایران در حالی که روی ریل افتاده است که چین در قالب سه برنامه مختلف در نظر دارد رویای چینی را بهعنوان هدف مدنظر شیجین پینگ، رئیسجمهور این کشور پیش ببرد. این برنامه سه جزء مهم دارد و به جز ایده کمربند-راه، برنامه ساخت چین مجموع این سیاست‌ها نیز برای تبدیل شدن به چین به توسعه کشوری که توفیق ایران در کسب بهره بیشتر از فضای چینی که ترسیم کرده، الزاماتی دارد که باید به آنها توجه کرد مهم‌ترین موضوع در این مسیر، احیای برجام است.

گزارش اتاق ازران تاکید دارد که گاتی در شرایطی که توافقی وجود دارد و گزینه های دیپلماسی اقتصادی کشور افزایش می یابد، ایران می تواند فضای مانور قابل توسعه در اقتصاد سیاسی جدید بین المللی پیدا کند و از شکاف رو به گسترش میان دو قدرت بزرگ، بیشترین بهره را از نصیب خود بسازد.

چرخه دوگانه یعنی چه؟

.رخه دوگانه ، برنامه های جدید برای تحول اقتصاد چین است. اما این برنامه مسیری متفاوت با مسیر دولت چین را در تنظیم و سیاست گذاری اقتصاد دنبال می‌کند. در برنامه قبلی تلاش چینی‌ها این بود که برای رشد اقتصادی، خود را به کارخانه بزرگ صنعتی تبدیل کنید کارخانه‌هایی که از طریق مونتاژ و محصولات تولید می‌شوند، تعداد زیادی عاید چینی می‌کنند. با این حال تغییر محیط باز بین الملل و فشار رقبایی مانند آمریکا و کشورهای اروپایی را بر شرکت های بزرگ و صادرکننده چین تنگ کرده و این کشور را به صرافت متنوع سازی مسیرهای کشفی انداخته است. توسعه روابط با در ۹ شالش بزرگ و عمدۀ اقتصاد چین ایجاد شده است تا این کشور به صرافت طراحی می شود چالش های مورد اشاره چینی ها که مانع توسعه اقتصادی این کشور می شوند، به ترتیب شامل توسعه ناموزون، نیاز به ظرفیت نوآوری پایین، به اصلاحات بهبودتر، بیثباتی در تولید کشاورزی، روستایی، توسعه شهری و روستایی، شک در توزیع درآمد، محیط زیست آلوده، کیفیت پایین است. خدمات عمومی و حکمرانی اجتماعی ضعیف هستند.

در این برنامه مدیریت این چالش‌ها و غلبه بر آنها برای چندگانه طراحی شده است. هدف اول، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است تا چین در حلقه‌های بالاتری که ارزش جهانی قرار می‌گیرد. ددف دوم تقویت کننده های داخلی در ساختن چرخه دوگانه است. هدف سوم معطوف به احیای روستاهاست به این معنا که به توسعه روستایی و به عنوان دو پروسه جدا از شهری نه، بلکه به عنوان دو پروسه مکمل نگریسته شود اقتصاد شهر و روستا به گونه‌ای از مجموعه‌ها و توامان و توسعه همافزا باشد. هدف چهارم افزایش سطح رفاه عمومی مردم، به‌ویژه کاهش شکاف شدید طبقاتی است. هدف پنجم به الزامات زیست‌محیطی برای پیشبرد توسعه اقتصادی است که در این برنامه به آن توجه ویژه شود. هدف ششم توجه ویژه به امنیت ملی و کاهش وابستگی به زنجیره ارزش است. از رهبر رهبران چین، وابستگی شدید این کشور به ارزش جهانی می‌تواند امنیت ملی چین را در معرض دید قرار دهد. یییز ه موضوعی که گفته می‌شود عضو ارشد حزب کمونیست چین و معاون رئیس جمهور این کشور جلوه بارزی دارد. لیوه، معاون رئیسجمهور چین و نماینده اصلی این کشور در سازمان تجارت جهانی در تجارت با ایالات متحده آمریکا است که نقش مهمی در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی این کشور ایفا می کند، در مقاله مقاله ای در روزنامه ارگان حزب کمونیست، 6 مولفه را برای چرخه دوگانه. برشمرد . این مولفه ها شامل توسعه توان تکنولوژیک چین در حوزه فناوری های بسیار پیشرفته، ارتقاء سمت پیشنهاد در بازار داخلی، بهبود خدمات مالی، افزایش شهرنشینی هوشمند، گسترش و درآمد و نهایتا تداوم سیاست درهای باز به روی خارج هستند. مطالعه این مقاله و بررسی برنامه های مختلف چین نشان می دهد که چرا چین مسیر می دهد. رسشی که در این بین مطرح می شود این است که برنامه تکیه به توان داخلی، بی شباهت به برنامه های داخلی نیس است. اما آیا واقعاً این برنامه اقتصادی شبیه ایده و حمایت از تولید داخلی است؟

چرخه دوگانه در پی چیست؟

این برنامه، هم ویژگی های یک مدلکفایی معمولی را دارد و هم موارد متعارض را مطرح کرده است. برای اولین بار در این برنامه باز شده است که سیاست درهای چین کماکان باید ادامه پیدا کند. با اینحال این برنامه طبق گفته مقامات این کشور در پی ارائه مدلی جدید برای آشتی بازار داخلی و اقتصاد سیاسی بین المللی است که در نتیجه تنش میان چین و ایالات متحده آمریکا شکل گرفته و در پی قدرت اژدهای سرخ است. بنابراین نباید انتظار داشت که این کشور به شکلی افسارگسیخته از محصولات داخلی حمایت و ضد اقدا باشد در رئوس برنامه چرخه دوگانه، می‌توان حمایت از صنایع را دید. چینیها در تلاش هستند در هشتحلقه مهم ارزشافزوده جهانی و 10 صنعت گوناگون، سیاستهایی را برای حمایت از بازیگران داخلی و خارجی بهمنظور توسعه فناوری صنایع این کشور به اجرا بگذارند. از سوی دیگر، از سوی دیگر

چینی‌ها برای حمایت از ۱۰ صنعت مختلف را اعلام کرده‌اند. در این راستا کمیسیون توسعه و اصلاحات چین حوزه های اولویت دار برای کسب حمایت دولتی در سال های پیشرو در قالب این برنامه شامل نسل فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، تولیدات صنعتی بسیار پیشرفته، مواد جدید، انرژی های جدید، خودروهای الکتریکی، فناوری های سازگار با محیط زیست و خلاقیت است. دیجیتال برشمرده است.

سیاست دیگری که در تقویت صنایع داخلی از سوی دولت چین در پیش گرفته شده و در شرف اجراست، تغذیه است که پیشران اصلی رشد اقتصادی این کشور باشد. در این راستا، وزارت بازرگانی چین بهعنوان نهاد مهم در تنظیم روابط تجاری چین در داخل و خارج، در برنامه پنجساله خود چرخه دوگانه را در توجه به خود قرار داده و در این قالب حمایت از مصرف داخلی و متنوع سازی تجارت را به عنوان اولویت مطرح کرده است. . در حوزه عملیاتی از ابتدای سال 2021 بازرگانی چین نهتنها محدودیتها بر خرید خودرو را در برخی استانهای این کشور لغو کرده است، بلکه مشوقهایی برای خرید خودروها از سوی شهروندان در نظر گرفته شده است; اقدامی که در جهت افزایش مصرف و حرکت در جهت انجام می‌شود. یکی دیگر از این وزارتخانه ها، ارائه مشوق های جدید سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در شرکت های فعال چینی در حلقه های بالای ارزش است تا این شرکت ها توانمندی خود را در تولید محصولات پیشرفته را ارتقا دهند. افزونه بر این بزرگی از وزارتخانه های چین اخیرا مشهایی برای شرکت های پیشرفته و متوسط ​​این کشور که در حوزه های صنایع و اولویت دار در برنامه چهاردهم توسعه فعالیت می کنند، ارائه شده است.

ایران در نقشه جدید ۲۰۴۹

ارش اتاق بازرگانی ایران با برخی مسائل، نسبت به وابسته شدن ایران به چین هشدار داده است. چند توصیه کرده است که ایران از فرصت تنش در میان دو قطب قدرت جهان ما را ببرد. احیای برجام و کنار زدن تحریم‌ها در این مسیر یک گام حیاتی برای خارج شدن از زیر فشار آمریکاست. ن اما چون این امکان را ندارد، لاجرم در پی تقویت روابط با نوظهور و متوسط ​​است. برمبنای گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، برنامه آمریکا این است که رو دسته اول محدودکردن گسترده‌ای دسترسی چین به غرب و بهویژه ایالات متحده آمریکا است که با جنگ تجاری بین دو کشور در دوره‌ای و اعمال انواع محدودیت‌ها آغاز شده است. این رهیافت در دوره باید با تاکتیک‌های متفاوتی ادامه یافته است. دسته دوم هم روی امنیت‌سازی شرکت‌های بزرگ و بیرون راندن از رقابت با شرکت‌های مر این ریافت در شرایط کنونی برای شرکت های فناوری اطلاعات چینی شده و بطور ویژیژ بیرون راندن چین از بازار فناوری 5g در فورهای غربی هدف قرار داده شده است.

در سالهای اخیر هو شرکتآوی کک مهم ترین شرکت در این حوزه می شود، بهتدریج از بازارهای ایالات متحده و تولید رو به گسترش غرب خارج شده است. در فضای لازم است اولا برای تولید محصولات چینی صنعتی خود دامنه متنوعی از در حال حاضر توسعه و بازارهای نوظهور را پیدا می کند که ایران یکی از بازارهای متوسط ​​و مهم برای شرکت های این کشور است. از سوی دیگر، نفت و امنیت امنیت کشور به یک اولویت حیاتی، از طریق ایران قابل تامین است.

در نهایت هرچه تنش میان دو بلوک قدرت و ثروت در اقتصاد سیاسی بین‌المللی افزایش فضای این در چنین شرایطی میان‌پایه‌های مانند ایران برای حفظ موقعیت در میانه رقابت دو قدرت با فشار بسیار مو اولین روز سال

تحریم مهم‌ترین عامل محدودکننده آزادی عمل بین‌المللی کشور در دهه‌های اخیر بوده است. در شرایطی که ایران تحریم باقی بماند و بخش خصوصی و دولتی امکان با وجود اقتصاد جهانی را نداشته باشد، وابستگی فزاینده به چین دور از انتظار نخواهد بود.

[ad_2]

Cole Rasmussen

متخصص ترم بیکن عاشق معمولی قهوه. علاقه مند به مسافرت هاردکور ماون اینترنتی جذاب و ظریف. دانشجو.